Πληροφορίες Πολιτικής Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

1. Γενική Ενημέρωση

Με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική»), παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση (στο εξής «χρήση») των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, είναι η:

Mangas Home Improvement
Αντρέα Καριόλου 23-25
Άγιος Αθανάσιος, 4102 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25828000
E-mail: info@pmangas.com

3. Συλλογή και Xρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

H Mangas Home Improvement δεν συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός κι αν εσείς έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για χρήση τους και για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. για να λαμβάνετε ενημερώσεις και μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο, να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, να παραγγέλνετε προϊόντα ή να ζητάτε πληροφορίες). Η Mangas Home Improvement ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίον δόθηκαν. Επίσης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς, θα τηρούνται/αποθηκεύονται από την εταιρεία μέχρι την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς marketing (για την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας γι’ αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στέλνοντας με μήνυμα την ένδειξη «STOP SMS», στον αριθμό που σας δίνεται.

4. Διαβίβαση Δεδομένων

Υπάρχει πιθανότητα η Mangas Home Improvement να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες ή/και εξωτερικούς συνεργάτες για περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. για την αποστολή προϊόντων ή για τη διενέργεια διαγωνισμών) ή προς υποστήριξη των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Η Mangas Home Improvement δεσμεύει συμβατικά τα εν λόγω τρίτα μέρη να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα με βάση τις οδηγίες που τους παρέχονται και σε συμμόρφωση με τους δεσμευτικούς κανόνες της εταιρείας (Binding Corporate Rules), την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τη διαχείριση/προστασία προσωπικών δεδομένων και την Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Mangas Home Improvement δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω) για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή απαιτείται από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

5. Διόρθωση, Διαγραφή ή Περιορισμός Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαπιστώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας τους ή ένα αντίγραφο τους, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pmangas.com

6. Ασφάλεια Δεδομένων

Η Mangas Home Improvement δεσμεύεται ότι θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια, προς αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας, αλλοίωσης ή πρόσβασης τρίτων σε αυτά. Για τoν σκοπό αυτό, υιοθετεί τα απαραίτητα μέτρα τα οποία εξελίσσονται και βελτιώνονται συνεχώς.

Κατά διαστήματα, η Mangas Home Improvement θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου, ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως ανατρέχετε πάντα στην παρούσα Πολιτική, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της, για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις που μπορεί να έχουν γίνει.
H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 5/7/2018.

7. Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο η Mangas Home Improvement χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pmangas.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.